Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omhandler behandling af personoplysninger i:

Rikke Andersen Marketing
Viben 43
6270 Tønder

Kontaktperson: Rikke Andersen
Telefonnr.: 28 68 12 02
e-mail: kontakt@rikkeandersen.dk
CVR nr.: 37 03 51 30
(Herefter benævnt ”Virksomheden”)

Indledning:

Vi behandler dine personoplysninger i det tilfælde, hvor du retter henvendelse til virksomheden, med henblik på kunde- eller leverandørforhold. Vi indsamler oplysninger fra kontaktformular på vores egen hjemmeside, telefonisk kontakt til os, og hvis du som leverandør henvender dig til virksomheden.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte virksomheden på ovenstående oplysninger, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandling af oplysninger, eller andre sager der kan henføres til persondataretten.

Alle persondata behandles efter reglerne i dansk ret, og EU Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Oplysninger:

Kunder:

Ved erhvervskundeforhold indhenter vi oplysninger om dig ved henvendelse til virksomheden. Oplysningerne indeholder navn, telefonnr. Og e-mailadresse, i nogle tilfælde indhenter vi også oplysninger om dit ansættelsesforhold, herunder stillingsbetegnelse, virksomhedens adresse og virksomhedens CVR nr.

Udover ovenstående behandler virksomheden ikke personoplysninger om kunder, under et almindeligt kundeforhold. Såfremt vi har behov for at behandle yderligere oplysninger om dig, vil du blive orienteret herom, før vi indsamler oplysningerne.

Vi foretager i enkelte tilfælde indhentning af oplysninger om dig, fra offentlige registre. Du vil modtage besked herom efter indhentningen er foretaget, sammen med modtagelse af grundlag for indhentning af oplysningerne. 

Vi behandler ikke fortrolige og/eller følsomme oplysninger om dig, i vores kundeforhold.

Leverandører:

Vi indhenter oplysninger om dig, hvis du er repræsentant for en af vores leverandører. Oplysningerne indeholder Navn, telefonnr. Og e-mailadresse. Derudover registrerer vi ikke nogen personoplysninger omkring dig indenfor dit ansættelsesforhold.

Vi registrerer vores leverandører med virksomhedsadresse, CVR. Nr. og i enkelte tilfælde registrerer vi repræsentantens stillingsbetegnelse, hvis denne er afgivet i vores øvrige kommunikation.

Vi behandler ikke fortrolige og/eller følsomme oplysninger om vores kontaktpersoner ved leverandører.

Fælles:

Ved dokumentation for udført arbejde, og med henblik på markedsføring, tager vi billeder af forskellige elementer. Disse billeder kan indeholde personer i eller omkring virksomheden. Vi anvender billeder som vi har rettigheder over, også selvom de indeholder identificerbare personer.

Formål:

Formålet med behandling af personoplysninger om vores kunder, er identificering af kunden, med henblik på at kunne levere den aftalte ydelse, til dig som kunde. Dette gør vi jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra B, kontraktforhold.

Vi behandler derudover oplysninger om dig som kunde, med henblik på afregning af økonomi, og sporbarhed i virksomheden, og dokumentation for udført arbejde. Dette gør vi jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra F, legitim interesse. 

Formålet med behandling af personoplysninger om vores leverandører, er kontinuerligt samarbejde med henblik på internt kendskab, registrering af økonomiske mellemværender og dokumentation for indgåede skriftlige aftaler. Dette gør vi ligeledes jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra B, kontraktforhold og artikel 6 stk. 1 litra F, legitim interesse.

Videregivelse:

Vi videregiver dine oplysninger til vores databehandlere i alle tilfælde. Dette gør vi med henblik på at have et højt niveau af IT-sikkerhed, og sikkerhed mod tab af dine data.

Alle virksomhedens databehandlere arbejder under databehandleraftale, indgået med virksomheden, og der bliver foretaget løbende kontrol med overholdelse af IT-sikkerhed og ændringer hos vores databehandlere.

Databehandleraftaler kan fremlægges ved forespørgsel fra den registrerede.

I nogle tilfælde videregiver vi dine oplysninger til vores samarbejdspartnere med henblik på leverance af specifikke ydelser, som er efterspurgt af dig som kunde, i disse tilfælde bliver du orienteret om videregivelsen efter dette er sket, samt hvem der er modtager at dine oplysninger. Vi videregiver ligeledes oplysninger om vores samarbejdspartnere til vores kunder, med henblik på afklaring af specifikke ydelser, bestilt af kunden. Her bliver du som samarbejdspartner informeret efter videregivelsen, efter denne er foretaget, samt hvem der er modtager af dine oplysninger.

Opbevaring og behandling af oplysninger:

Virksomheden opbevarer dine oplysninger i vores IT-systemer. Alle data bliver registreret elektronisk med henblik på mulighed for fremsøgning af data, samt for at minimere risikoen for databrud.

Data der ikke modtages elektronisk, bliver overført til elektronisk version, hvorefter vi destruerer fysiske eksemplarer.

Vi foretager adgangsbegrænsning til dine persondata, det gør vi ved at data kun opbevares på enheder der er under virksomhedens kontrol, og have beskyttelse aktiveret i form af adgangskoder og kryptering af data på harddiske. 

Opbevaringsperioder:

Vi opbevarer dine data, efter reglerne i bogføringsloven (5 år plus indeværende regnskabsperiode), samt anden relevant lovgivning. Såfremt dine data ikke anvendes til dokumentation for økonomi, vil dine data blive slettet senest 36 måneder efter seneste kontakt.

Ved garantistillelse overfor vores kunder, og fra vores leverandører, opbevarer virksomheden dine data indtil garantiperioden er udløbet plus op til 6 måneder.

Ved tvister opbevares dine data indtil sagen er afgjort og alle afgørelsens parametre er opfyldt for alle parter.

Henvendelser:

Vi behandler alle henvendelser vedr. persondata, og tilhørende politikker indenfor de fastsatte tidsfrister. Det betyder at vi besvarer din henvendelse omkring dine data ved først givne lejlighed, og uden ugrundet ophold.

Hvis vi ikke har nogle data liggende på dig, vil du få meddelelse herom ved denne eftersøgning i systemer.

Vi forbeholder os retten til at besvarelser på indsigtsbegæring, berigtigelse o.l. bliver behandlet indenfor 4 uger fra modtagelsen.

Dine rettigheder:

I forbindelse med virksomhedens behandling af dine persondata har du nedenstående rettigheder. 

  • Retten til indsigt i hvilke data virksomheden har om dig, og hvordan de behandles.
  • Retten til berigtigelse af forkerte oplysninger. Dog rettes der ikke i oplysninger der var korrekte på indsamlingstidspunktet.
  • Retten til at blive slettet i vores systemer, samt få stoppet yderligere behandling.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, såfremt det kan godtgøres at behandlingen ikke falder under formålets bemyndigelse.
  • Retten til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside, i vejledningen herom. Benyt linket umiddelbart ovenfor.

Hertil er du velkommen til at rette henvendelse til virksomheden på ovenstående oplysninger ved øvrige relaterede spørgsmål.